نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعالیت ها’ گرینو، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولات یاری خواهد رساند.
هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملکرد شرکت و سایر موارد بررسی می شود تا در تصمیم گیری های خرد و کلان شرکت لحاظ گردند.

انتقادات و پیشنهادات شما